Årsredovisning

Årsredovisning

Årsredovisning är betyget ett företag skriver till sig själv efter ett räkenskapsår. I en årsredovisning finns er sammanställning på övergripande nivå hur de olika affärskontonen har gått, hur mycket tillgångar och skulder företaget har men även kommentarer över olika viktiga händelser som har eller kan påverka företagets ekonomi framöver.

Alla företag behöver inte göra en årsredovisning utan det är endast de större företagen som måste göra en årsredovisning.

Lämna in årsredovisningen i tid

Årsredovisningen skall alltid lämnas in i tid och det går inte att få anstånd till senare tidpunkter. De företag som har räkenskapsår som löper kalenderårsvis ska lämna in årsredovisningen så att Bolagsverket har denna hos sig den sista juli efterföljande år. Detta innebär att årsredovisningen för 2025-01-01 till 2025-12-31 ska vara hos Bolagsverket senast 2023-07-31 och att årsredovisningen för 2023-01-01 till 2023-12-31 ska ha inkommit den 2024-07-31.

Vem sätter samman årsredovisningen?

Vem sätter samman årsredovisningen

Det är företagets VD och Styrelse som är ansvariga för årsredovisningen men arbetet görs oftast av den egna ekonomiavdelningen och leds av ekonomichefen. En del av de medelstora företag som låter någon extern redovisningsfirma sköta den löpande bokföringen använder sig också externa redovisningskonsulter för att ta fram årsredovisningen.

En del bokföringsprogram och affärssystem hjälper till att ta fram allt underlag till årsbokslutet och mycket av underlaget till årsredovisningen.

Vilka företag ska göra en årsredovisning?

Alla företag oavsett bolagsform skall antingen sätta samman en årsredovisning eller ett årsbokslut. En årsredovisning är mer komplex och kräver betydligt mer arbete att sammanställa och därför är det endast större företag som måste göra en årsredovisning.

Vilka företag ska göra en årsredovisning? För de företag som uppfyller något av de tre nedanstående kriterierna måste en årsredovisning tas fram:

 • Om bolaget har haft minst 50 årsanställningar under de både senaste två åren.
  eller
 • Ifall företaget har haft en balansomslutning på minst 40 miljoner kronor under var och ett av de två senaste åren.
  eller
 • Företagets nettoomsättning har varit mer än 80 miljoner kronor under båda de senaste två åren.

Vad ska en årsredovisning innehålla?

Vad ska en årsredovisning innehålla?

Vad en årsredovisning ska innehålla och på vilket sätt olika poster i årsredovisningen ska beräknas styrs av Årsredovisningslagen. De stycken som måste ingå i en årsredovisning är:

 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Noter
 • Förvaltningsberättelse

Dessutom kan det ingå en revisionsberättelse där den auktoriserade revisorn efter granskning av bolagets redovisning och handlingar ger sina kommentarer på räkenskapsåret.

Resultaträkning

Resultaträkningen i årsredovisningen ger en översiktlig och åskådlig bild av intäkterna i företaget samtidigt som resultaträkningen förtydligar både intäkter och kostnader. Dessutom är det i denna del av årsredovisningen som redovisningsperiodens resultat redovisas tillsammans med alla intäkter och kostnader under räkenskapsåret.

Balansräkning

Balansräkningen i årsredovisningen ger en överskådlig bild av företagets tillgångar och skulder vilket är en sammanställning av balanskontona i den löpande bokföringen.

Balansräkningen ger en god översiktlig bild av bolagets ekonomiska läge och eventuellt handlingsutrymme.

Noter

Noterna i årsredovisningen är olika former av kommentarer till årsredovisningens poster och kan handla om ekonomiska risker eller mörka moln som syns på den ekonomiska himlen.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen i årsredovisningen är en sammanställning över alla de viktigaste ekonomiska händelserna som skett för företaget under det gångna räkenskapsårets.

Årsredovisningslagen

Årsredovisningslagen är den lag som reglerar vad som ska finnas med i en årsredovisning men även hur alla ingående delar i årsredovisningen skall beräknas.

Årsredovisningslagen är en ganska gammal lag som inte förändrats nämnvärt sedan 1995.

När ska Årsredovisningen för 2023 var inne hos Bolagsverket?

När ska Årsredovisningen för 2023 var inne hos Bolagsverket?

Det är viktigt att ni skickar in er årsredovisning i tid. De datum tidpunkter som gäller för årsredovisningen är att den ska vara inne hos Bolagsverket sju månader efter räkenskapsåret är avslutat. För de bolag som har ett räkenskapsår som löper från 2023-01-01 till 2023-12-31 ska ha lämnat in årsredovisningen så att Bolagsverket har årsredovisningen till handa senast 2024-07-31.

Anstånd att lämna in årsredovisningen senare

Det finns inga möjligheter att få anstånd så att ni kan lämna in årsredovisningen senare. Ert aktiebolag kan bara endast förseningsavgiften om alla kompletterande handlingar är inlämnade till bolagsverket i tid.

Kontrollera att er årsredovisning kommit in till Bolagsverket

Det är viktigt att ni säkerställer att er årsredovisning kommit in till bolagsverket. Detta gör ni lättas genom att gå in på Bolagsverket och se om en årsredovisning kommit in.


Allt intressant om bokföring

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om att bokföra men också en del kul och lustigt gällande bokföringen.Meny - Bokföra
Till förstasidan på www.bokföra.seHögst upp på sidan om bokföringLängst ned på sidan om att bokföra
Debet & KreditOrdlistaFrågor & SvarNyheter