Ordlista vid Bokföring

Här en en bra ordlista över alla ord som används vid bokföring.

Ordlista
 • Affärshandelse - kan vara in- & utbetalningar, varor som köps och säljs
 • Aktiekapital
 • Anläggningskapital
 • Anläggningstillgångar - är tillgångar som används, brukas och innehas i företaget.
 • Avsättning
 • Avskrivning
 • Balanskonto - sammanställningskonto för tillgångar, skulder och eget kapital redovisas
 • Balansrapport - ögonblicksbild av hur ett företags förhållande mellan tillgångar och skulder är
 • Balansräkning - redovisning av tillgångar och skulder i ett företag
 • Banklån
 • BAS-kontoplan
 • BFN - Bokföringsnämnden
 • Blancolån
 • Bokföra Faktura - kan göras enligt fakturametoden eller kontantmetoden
 • Bokföringsorder
  Ordlista vid Bokföring
 • Bokföringsprogram - både förenklar och effektiviserar bokföringen
 • Bokslut
 • Bokslutsdisposition
 • Budget - visar hur företaget var tänkt att utvecklas
 • Böcker - om att bokföra
 • Debet - betyder att ett konto debiteras en summa vid ett affärshandelse.
 • Dubbel Bokföring - innebär att alla transaktioner bokförs minst på två konton där debet & kredit är lika stora
 • e-faktura
 • Eget kapital
 • Exportfactoring
 • Factoring
 • Fakturametoden
 • Fakturor - är motorn i företaget
 • Finansiell tillgång
 • Främmande kapital
 • Förenklad Faktura - behöver inte innehålla identifiering av köparen
 • Förenklat Årsbokslut - är avsett för enskilda firmor med omsättning under 3 Mkr
 • Förutbetald intakt
 • Förutbetald kostnad
 • Grundbok - är en sammanställning av verifikationer i datumordning
 • Huvudbok - är en sammanställning av verifikationer i kontoordning
 • Immateriell tillgång
 • Inbetalning - överföring av pengar till er
 • Inkomst - försäljning av vara eller tjänst
 • Intäkt - uppkommer vid leverans av en vara eller tjänst
 • Investeringar
 • Kapital
 • Kapitalstruktur
 • Kassaflöde
 • Kassaregister - är krav på för företag som är inom kontanthantering som t.ex. taxi & restauranger
 • Kontantmetoden - är ett lättare satt att bokföra jämfört med fakturametoden
 • Kontering - innebär att en affärshändelse kopplas till två eller flera konton
 • Kontoplan - sätt redovisa och kategorisera transaktioner
 • Kortfristig skuld
 • Kostnad - värdet de förbrukade varorna eller resurserna
 • Kredit - innebär att ett konto krediteras ett visst belopp utifrån vid en affärstransaktion
 • Kundfordringar
 • Leasing
 • Leverantörsskulder
 • Likviditet - visar hur ekonomiskt rustat ett företag är att betala sina skulder och utgifter
 • Likviditetsbudget - är en plan på hur god likviditet företaget ska ha vid olika tidpunkter
 • Lån - är varken utgift eller kostnad utan en skuld
 • Långfristig skuld
 • Materiella tillgångar
 • Moms
 • Nedskrivning
 • Obeskattad reserv
 • Omsättningstillgångar - kallas de tillgångar som har kort omsättningstid som t.ex. varulager korta fordringar, kassa & bank samt eventuella kortfristiga placeringar.
 • Periodisering - innebär att utgift och inkomst förvandlas till kostnad och intäkt.
 • Periodisk Sammanställning är en redovisning som ska lämnas in till Skatteverket månadsvis eller kvartalsvis.
 • Redovisning
 • Reserv
 • Resultatbudget - budgeterat resultat som gjordes innan redovisningsperioden
 • Resultatets kassaflöde
 • Resultatkonto - sammanställningskonto för intakter och kostnader
 • Resultatrapport
 • Resultaträkning - sammanställning av alla intakter och kostnaderna
 • ROE–tal return on equity = Vinst Efter Skatt / Eget Kapital
 • Räntor - effektivränta och reporänta
 • Rörelsekapital - är omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder
 • Skattedeklaration
 • Skattetabeller anger preliminärskatt som betalas in av arbetsgivaren
 • Skatteetaten - Norska skatteverket
 • Skuld
 • Skulder
 • SMS-lån
 • Soliditet = (Eget Kapital / Tillgångar) x 100. Mått på hur många procent av bolagets tillgångar som är eget kapital.
 • Substansvärdet = (Tillgångar – Skulder)/Antal Aktier
 • Tillgångar - delas in i två olika typer av tillgångar: anläggningstillgångar och omsättningstillgångar
 • Transaktionerna
 • Upplupna intäkter - är (intäkt +, tillgång +)
 • Upplupna kostnader - är (kostnad +, skuld +)
 • Utbetalning - överföring av pengar från er
 • Utgift - kontant utbetalning eller inköp med bankkort
 • Verifikation - är ett bevis på transaktion och ska sparas i 7 år
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning är betyget ett företag skriver till sig själv efter ett räkenskapsår.
 • Överkursfond

Allt intressant om bokföring

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om att bokföra men också en del kul och lustigt gällande bokföringen.Meny - Bokföra
Till förstasidan på www.bokföra.seHögst upp på sidan om bokföringLängst ned på sidan om att bokföra
Debet & KreditOrdlistaFrågor & SvarNyheter