Redovisning

Redovisning

Redovisning avser att på ett dokumenterat sätt med hjälp av ett redovisningssystem ha kontroll på en organisations resurs och företagets ekonomi genom att strukturera redovisningen. Detta genom att redovisa resultat rörande ekonomi och ett företags ekonomiska situation så som cash-flow och varulager vid en viss tidpunkt.

Alla företag som hanterar pengar och har en ekonomi måste redovisas den finansiella verksamheten samt varu- och tjänsteproduktionen. Därför skall alla föreningar, ekonomiska verksamheter samt små enskilda firmor eller stora företags koncerner ha en ordnad bokföring och strukturerad redovisning vilka resulterar i ett årsbokslut som och fastslås under bolagsstämman.

Redovisning eller bokföring innebär att relevant ekonomisk och finansiell information sammanställs i något som kallas årsredovisning.

De flesta affärssystem stödjer god redovisning vilket underlättar er redovisning.

Varför behövs redovisningen?

Varför behövs redovisningen?

En korrekt och ärlig redovisning med i förväg bestämda definitioner och innehåll är mycket viktigt ur samhällssynpunkt. För de anställda eller personer som funderar börja på företaget är redovisningen en viktig temperaturmätare gällande företagets ekonomiska situation.

För kunder eller leverantörer är den ekonomiska redovisningen i vissa fall mer viktig än vad företaget kan och gör eftersom redovisningen ger en fingervisning om hur företaget mår. Genom att använda flera årsredovisningar ges även en indikation om vart företaget är på väg.

Årsboksluten kan även vara underlag för större ekonomiska investeringar som styrelsen fattar beslut om eller som bankerna utgår ifrån när det kreditprövning. Samhället i stort har också en nytta av har också nytta av att årsredovisningarna har tydliga och enhetliga regler för redovisning eftersom många företags redovisningar inom en sektor sammanställs för att få indikationer om hur samhälles ekonomiska status är inom olika områden. Kanske den viktigaste aspekten på enhetligt redovisningssätt att inte snedvrida konkurrensen genom att vissa bolag undanhåller skatteintäkter tack vare italiensk bokföring.

Av dessa anledningar är det därför viktigt att redovisningen är som korrekt vilket innebär att de regler och lagar som gäller redovisning tillämpas när ett företag redovisar. Detta gäller inom hela företagets redovisningsområdet som kan skiljer inom olika branscher.

God redovisningssed

De finns flera olika regelverk för redovisning som bör och i flera fall skall användas när ett företag redovisar. Även för att ett redovisningssystem eller program ska vara godkänt inom ett område måste det följa dessa regelverk. International Financial Reporting Standards är ett regelverk som används internationellt och som alla svenska företag som är noterade på börsen ska använda sig av. Genom att använda sig av detta regelverk för redovisning så kan även icke börsnoterade bolag få en fördel vid t.ex. kreditansökningar. En del större svenska börsföretag redovisar även enligt den redovisningssed som US GAAP, General Accepted Accounting Principles, förespråkar även om bolaget inte måste göra detta. Orsaken att man vill redovisa även enligt US GAAP är att amerikanska investerare ska få tilltro till företaget och dess redovisningssätt.

De flesta revisorer eller redovisningsbyråer är anslutna till FAR SRS, Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Svenska Revisorsamfundet (SRS), som är revisorernas branschorganisation. FAR SRS har gett ut rekommendationer gällande redovisning som de flesta revisorer och revisionsbyråer följer.

Redovisning och skattelagstiftning

För att alla bolag ska behandlas lika och att inte enskilda bolag får konkurrensfördelar är det viktigt att alla bolag har följer redovisningssed vilket i slutändan är revisorernas arbeta att säkerställa.

I skattelagstiftningen finns många specialregler i syfte att likartade och relevanta redovisningsformer för alla företag.

Bolagsverket och årsredovisningar

Bolagsverket är det statliga organ som är ansvariga för tillsyn av bolag. Bolagsverket uppgift är förutom att föra register före alla bolag, ansvariga för bolaget och styrelser även uppgifter att samla in alla aktiebolags årsredovisningar. Aktiebolagen ska skicka in dessa årsredovisningar till bolagsverket efter att redovisningen godkänts och fastslagits på årsstämman.

Vad ingår i redovisningen och årsredovisningen

Redovisning och skattelagstiftning

Följande delar ska eller kan ingå i en redovisning:

  • resultat- och balansräkning på månad, kvartal och/eller år.
  • momsredovisning
  • skattedeklaration
  • koncernkonsolidering
  • årsbokslut
  • ekonomisk uppföljning och analys
  • kassaflödesanalyser
  • nyckeltalsanalyser
  • branschjämförelser
  • budget och prognoser

Allt intressant om bokföring

Här kan du hitta mycket intressant information och relevant fakta om att bokföra men också en del kul och lustigt gällande bokföringen.Meny - Bokföra
Till förstasidan på www.bokföra.seHögst upp på sidan om bokföringLängst ned på sidan om att bokföra
Debet & KreditOrdlistaFrågor & SvarNyheter